O projektu Moderní škola

 Základní škola a mateřská škola Hoštka

Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

IČO 72742496

 

Projekt

Moderní škola“

 

Předkladatelé projektu: ZŠ a MŠ Hoštka, Bc. Martin Chvalina, , pan Milan Chvalina

Cíl projektu:

Zvýšit úroveň vědomostí a dovedností osvojených v průběhu výchovně vzdělávacího procesu dětmi a žáky v ZŠ a MŠ Hoštka.

Cílová skupina:

 • Děti a žáci ZŠ a MŠ Hoštka

 • Zaměstnanci ZŠ a MŠ Hoštka

 • Zákonní zástupci dětí a žáků ZŠ a MŠ Hoštka

 • Občané města Hoštky

 

Zdůvodnění projektu:

 • Zastavení snižující se úrovně znalostí a dovedností dětí a žáků

 • Posílení odbornosti a autority pedagogů

 • Posílení odpovědnosti zákonných zástupců za vzdělávání

 • Zvýšení zájmu občanů Hoštky o výchovně vzdělávací proces

 • Posílení důvěry rodičů ve výchovně vzdělávací proces

 • Modernizace a obnova učebních pomůcek a materiálního vybavení nutného k podpoře výchovně vzdělávacího procesu

 • Eliminace negativních vnějších vlivů ovlivňujících úroveň vzdělání:

   • Odchody žáků do víceletých gymnázií

   • Nejednotnost vzdělávacího systému

   • Nedostatečná podpora obnovy materiálního vybavení

   • Nedostatečná úroveň centrální organizace základního vzdělávání

 

Partneři projektu:

 • Město Hoštka

 • Firmy Chvalis, Stano, Agro Hoštka

 • Občanské sdružení Hoštecké děti

 

Přínos projektu:

Realizací předkládaných dílčích projektů dojde k naplnění hlavního cíle projektu – zastavení snižující se úrovně vzdělávání v základní škole.

 

Finanční zabezpečení projektu:

 • Dotace KÚ na platy v současné výši / podmíněno udržením počtu žáků /

 • Provozní dotace MÚ Hoštka va výši 1 700 000 Kč

 • Sponzorské dary – finanční a věcné

 

Časový harmonogram projektu:

 • Připomínkování projektu červenec – říjen 2011

 • Prezentace projektu 25.10.2011

 • Začátek realizace projektu 1.1.2011

 • Doba trvání projektu 31.8.2016

 

Popis projektu:

Předkladatelé se snaží dosáhnout cíle projektu pomocí realizace dílčích projektů. U každého dílčího projektu jsou stanoveny jeho jednotlivé cíle (C), návrhy řešení k dosažení cíle (Ř), materiální a finanční zabezpečení předkládaného řešení (MF) a odpovědná osoba – garant (G).

 

 1. Dílčí projekt č. 1: Pedagog

 

  1. (C) Kvalifikovaný pedagog, dle zákona o pedagogických pracovnících

(Ř)

 • Zveřejňování volného pracovního místa – pomocí Úřadu práce a internetových portálů

 • „Atraktivita“ školy pro nastupující pedagogy – klima školy, smysluplný školní vzdělávací program a moderní materiální vybavení

 • „Atraktivita“ města Hoštky – dostupnost služeb, fungující občanská společnost

 • „Uvádějící“ učitel

(MF)

 • Možnost přidělení služebního bytu

 • Rozvoj města

(G)

 • Vedení školy, zřizovatel

 

  1. (C) Dlouhodobě vzdělávající se pedagog – profesní růst pedagoga, osvojení nových trendů výuky, propojení výuky s praxí

(Ř)

 • Stabilní platové podmínky jako významný motivační faktor

 • Stabilní pedagogický sbor – učitelé s vazbami na školu

 • Podpora a ocenění práce pedagoga veřejností

 • Koncepce dalšího vzdělávání pedagogů – využití nabídky NIDV, projektu Václav, akreditovaných vzdělávacích center

 • Systém evaluace práce pedagoga (vícekriteriální)

(MF)

 • Dotace KÚ na platy (dostatečný počet žáků)

 • Možnost získání služebního bytu

 • Finanční zabezpečení DVDP – dotace KÚ

 • Provozní dotace města Hoštka

(G)

 • Vedení školy, zřizovatel, veřejnost města Hoštky

 

 1. Dílčí projekt č. 2: Efektivní výchovně vzdělávací proces

 

  1. (C) Moderní vyučovací proces

(Ř)

 • Realizace výuky dle schváleného ŠVP

 • Využívání všech forem výuky – frontální výuka, skupinová práce, problémové vyučování

 • Využívání dostupných moderních prostředků výuky

   • Interaktivní učebnice (FRAUS)

   • Portál FlexiTřída pro efektivní komunikaci mezi učitelem a žákem (rozšiřující učební texty, cvičení)

   • Digitální učební materiály – v rámci projektu „EU peníze školám“ bude vytvořeno 492 DUM pro výuku zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy

   • Využití výukových programů na procvičování a upevňování získaných znalostí

Výsledkem bude komplexní vzdělávací systém obsahující fází vyučování,

dále navazující cvičení a materiály pro domácí přípravu žáka a fázi

testování (hodnocení).

 • Propojení výuky s praxí – reflexe s výhledem na požadavky zaměstnavatelů

   • Maximální hodinová dotace pro výuku AJ

   • Využívání informačních technologií

   • Výuka psaní na klávesnici (psaní deseti prsty)

   • Finanční gramotnost

   • Bezpečnost na internetu

   • Realizace projektů školního vzdělávacího programu (viz. příloha)

   • Modernizace technického vybavení kabinetu fyziky a chemie

   • Kladení důrazu na využití předávaných vědomostí v praktickém životě – matematika, chemie, přírodopis, fyzika, občanská výchova

   • Tvorba žákovských prací – získávání, třídění a vyhodnocování informací

   • Zapojení se do projektů ostatních organizací – projekt Heureka Národního muzea

   • Moderní sporty (pilotní škola kinballu)

(MF)

 • 4 kusy interaktivních tabulí – dotace „EU peníze školám“

 • 22 nových počítačových míst v počítačové učebně – dotace „EU peníze školám“

 • 492 DUM – dotace „EU peníze školám“

 • Kabelové rozvody – provozní dotace

 • Software (interaktivní učebnice, výukové programy) – provozní dotace

 • Systém FlexiTřída

 • Portál Microsoft Live Edu

 • Výukové pomůcky – provozní dotace

(G)

 • Vedení školy, zřizovatel, zástupce partnera projektu

 

  1. (C) Otevřený vyučovací proces poskytující zpětnou vazbu vedení školy, zákonnému zástupci a žákovi

(Ř)

 • Pravidelné vyhodnocování dosažené úrovně znalostí a dovedností

   • Domácí cvičení (min. 2x týdně „hlavní předmět“)

   • Testy

   • Kontrolní práce a diktáty

   • Ročníkové testy (vlastní, Kalibro, Scio)

   • Pravidelná účast v soutěžích a vědomostních olympiádách (matematický Klokan, pythagoriáda, předmětové olympiády z Aj, D, Z, Př)

   • Sportovní soutěže

   • Žákovské práce a jejich prezentace (viz. koncepce)

 • Hospitace vedení školy

 • Vytváření „žákovského“ portfolia

 • Zpětná vazba od absolventů školy

 • Evaluace školy (testování klimatu školy, pravidelné hodnocení školy rodiči a žáky, hodnocení školy pedagogy)

(MF)

 • Testování – provozní dotace

(G)

 • Vedení školy

 

  1. (C) „Pružný“ vyučovací proces reagující na zpětnou vazbu

(Ř)

 • Vypracování koncepcí pro „preferované“ oblasti vyučovacího procesu (viz. příloha projektu)

   • Komunikační dovednosti – řečnická cvičení, vlastní žákovské prezentace

   • Koncepce výuky cizích jazyků

   • Koncepce finanční gramotnosti

   • Koncepce čtenářské gramotnosti

   • Koncepce výuky informačních technologií

   • Koncepce výchovy ke zdravému způsobu života

   • Minimální preventivní program (prevence sociálně patologických jevů)

 

(MF)

 • Nenárokové složky platu – dotace KÚ

(G)

 • Vedení školy

 

 1. Dílčí projekt č. 3: Zákonný zástupce žáka

 

  1. (C) Informovaný rodič

(Ř)

 • Rodič seznámený s obsahem výuky – ŠVP

   • Informační list pro rodiče každý ročník (obsahuje přehled vyučovaných předmětů a jejich vyučujících; informace o způsobech hodnocení v každém předmětu (např. četnost domácích úkolů, zda jsou cvičení zadávána písemně, nebo elektronicky a podobně; četnost a druh písemných prací a testů))

   • ŠVP na portálu školy členěný dle ročníků s dalšími podrobnými informacemi

   • Informační list pro žáka (zvláště 1.ročník a přechod na II.stupeň)

 • Rodič seznámený s formami, metodami a zásadami výuky v základní škole – dílčí projekt č. 2

   • Desatero školy – na portálu, vyvěšená tištěná forma

   • Školní řád – na portálu

   • Klasifikační řád – na portálu

 • Rodič seznámený s portfoliem „svého“ žáka

 • Rodič aktuálně informovaný o hodnocení, chování a docházce žáka – elektronická třídní kniha, elektronická žákovský knížka (Bakalář), pravidelné konzultační hodiny pedagogů, rodičovské schůzky

 • Rodič seznámený s osobou pedagoga – pravidelné konzultační hodiny

 • Pravidelná organizace dnu otevřených dveří pro rodiče

 • SMS komunikační brána

(MF)

 • Rozšíření systému Bakalář – sponzorské dary ( 7 000Kč )

 • Rozšíření systému Bakalář o SMS modul – sponzorské dary (5 000Kč)

 • Individuální výchovné plány ( „smlouvy s rodiči“ )

(G)

 • Vedení školy, zákonný zástupce

 

  1. (C) Odpovědný rodič – rodič zajišťující přípravu na vyučovací proces, rodič odpovědný za chování žáka

(Ř)

 • Rodič reagující na informace poskytnuté školou – reagující na hodnocení žáka (prospěch a chování)

 • Rodič spolupracující s pedagogem při řešení vzdělávacích a kázeňských problémů – jednotné působení na dítě žáka

 • Rodič kladoucí objektivní požadavky na své dítě a na vyučovací proces

 • Rodič zajišťující pravidelný denní režim a přípravu na vyučování

 • Rodič podporující autoritu pedagoga

 • Individuální výchovný plán (smlouva mezi zákonným zástupcem a školou)

(MF)

 • Rozšíření systému Bakalář

 • Webové stránky školy (nový portál)

 • Sytém FlexiTřída

 • 11 kusů „učitelských“ počítačů v učebnách – dotace „EU peníze školám“

(G)

 • Zákonní zástupci

 

 

 1. Dílčí projekt č. 4: Žák

 

  1. (C) Motivovaný žák

(Ř)

 • Oceňování dosažených výsledků ve výchově a vzdělávání

   • V.I.P. žáci (výběr oběda, bowling)

   • Vyhodnocování žáků za každé pololetí a ocenění městským úřadem (starostou a ředitelem školy) – zájezd pro oceněné žáky

   • Oceňování výsledků vědomostních a sportovních soutěží (věcné ceny)

 • Spolurozhodování o organizaci školy, denním režimu školy prostřednictvím školního senátu a třídnických hodin

(MF)

 • Věcné odměny – dotace městského úřadu

(G)

 • Vedení školy

 

  1. (C) Žák dodržující normy slušného chování

(Ř)

 • Konkrétní systém výchovných opatření – jasně zformulovaná kritéria hodnocení (Desatero)

 • Oceňování „slušného“ chování – viz. odměňování žáků

(MF)

 • Bez nároků

(G)

 • Vedení školy

 

  1. (C) Žák ztotožněný „se svojí školou“

(Ř)

 • Aktivní činnost školního senátu

 • Vytvoření loga školy

 • Příspěvky na www stránky školy

 • Zapojení žáků do organizace akcí pro žáky – spoluzodpovědnost

 • Zapojení žáků do přípravy projektů a exkurzí, zpracování videozáznamu / výstupu / do kabelové televize

 • Organizace sportovních akcí žáky (školních) – systém sportovních turnajů zaštítěných sponzory

 • Organizace akcí žáky „vyšších“ ročníků pro žáky ročníků nižších, pro děti mateřské školy

 • Péče o areál školy

(MF)

 • Dotace na provoz městského úřadu

 • Vybudování multifunkčního hřiště (Dotace MMR)

(G)

 • Vedení školy

 

 1. Dílčí projekt č. 5: Školní jídelna

 

  1. (C) Zdravé stravování

(Ř)

(MF)

 • Postupná modernizace vybavení školní jídelny – provozní dotace

(G)

 • Vedení školy, vedoucí školní jídelny

 

  1. (C) Elektronický stravovací systém

(Ř)

 • Čipový systém pro odhlašování obědů

 • Objednávkový systém napojený na elektronickou žákovskou knížku

 • Platba stravného bezhotovostně

(MF)

 • Elektronický program – provozní dotace, cca 50 000Kč

(G)

 • Vedení školy, vedoucí školní jídelny

 

 1. Dílčí projekt č. 6: Předškolní vzdělávání

 

  1. (C) Příprava dětí a zákonných zástupců na povinnou školní docházku (vstup do projektu Moderní škola)

(Ř)

 • Postupný náběh dílčích projektů úměrně dle věku dětí

 • Osobní kontakt s rodiči prostřednictvím

   • Rodičovských schůzek

   • Dnů matek, tatínků, prarodičů

 • Účast rodičů na akcích mateřské školky

 • Adaptace dětí na školní prostředí

   • Obědy předškoláků ve školní jídelně

   • Zapojení MŠ do akcí I.stupně ZŠ

   • Spolupráce pedagoga 1.třídy s pedagogem MŠ

 • Modernizace materiálního vybavení

 • Dokončení úprav areálu školy

   • Dětské hřiště

   • Nová sportovní plocha (umělý povrch)

(MF)

 • Provozní dotace MěÚ

 • Zpracování žádosti o dotaci – Ministerstvo pro místní rozvoj

(G)

 • Vedoucí mateřské školy

 

 1. Dílčí projekt č. 7: Školní družina

 

  1. (C) Činnost školní družiny smysluplně doplňovat výchovně-vzdělávací proces

(Ř)

 • Návaznost programu školní družiny na projekty ŠVP

 • Možnost přípravy na výuku – pomoc vychovatelky

(MF)

 • Vybudování multifunkčního hřiště

 • Obnova materiálního vybavení školní družiny

(G)

 • Vedení školy

 

 

 1. Dílčí projekt č. 8: Spolupráce s organizacemi působícími v Hoštce a v regionu

 

  1. (C) Využití získaných vědomostí v praxi

(Ř)

 • Exkurze – spolupráce s firmou Chvalis a Agro Hoštka

 • Zapojení žáků do řešení konkrétních problémů města

 • Spolupráce s vybranými středními školami

(MF)

 • Technické vybavení – provozní dotace

(G)

 • Vedení školy, zřizovatel, vedení jednotlivých organizací

 

  1. (C) Podpora zájmových činností doplňujících a prohlubujících získané vědomosti z výchovně vzdělávacího procesu

(Ř)

 • Spolupráce s jazykovou školou v Roudnici nad Labem – zájmová Aj

 • Spolupráce s JRT Tenis - výuka tenisu

(MF)

 • Bez nároků

(G)

 • Vedení školy

 

  1. (C) Spolupráce s organizacemi na realizaci akcí pro děti a mládež jako prevence sociálně patologických jevů

(Ř)

 • Bezplatné poskytování prostor ZŠ pro činnost neziskových organizací – MC Mája, Sokol Hoštka

 • Bezplatné poskytování prostor ZŠ pro činnost zájmových kroužků vedených rodiči

 • Spolupráce s Občanským sdružením Hoštecké děti

   • Lyžařské zájezdy

   • Cyklovýlety

   • Halloweenská stezka

   • Dětský den

   • Sportovní prázdninový týden – v případě přidělení dotace KÚ

   • Znalostní soutěže a projekty

(MF)

 • Podání žádosti o dotaci v programu „Volný čas 2012“ KÚ Ústeckého kraje

(G)

 • Vedení školy