Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Odborné šetření na volbu povolání objednávejte na tel. č. 416 733 015 PPP LTM nebo 416 831 148 - PPP RCE

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Tyto přihlášky obdrží v lednu. Rodiče doplní základní identifikační údaje uchazeče, název příslušné střední školy, kód oboru. Škola vyplní hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1.3.2024.

Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

Jednotné přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se konají ve dnech 12.4.2024 a 15.4.2024

Přijímací zkoušky pro šestiletá a osmiletá gymnázia se konají ve dnech 16.4. a 17.4.2024

Pozvánka

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky od 28. 4. 2024.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů.

Přihlášky ve druhém a případně dalších kolech přijímacího řízení se nepodávají prostřednictvím základní školy, ale individuálně přímo řediteli vybrané střední školy.
Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Zákonný zástupce obdrží 1 zápisový lístek v ředitelně proti podpisu nejpozději do 1. 3. 2024. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Při ztrátě zápisového lístku vydá na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou

Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2023. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. 2023. Zápisový lístek si vyzvedněte do 30. 11. 2023. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín. Změny v přijímacím řízení na střední školy budou uvedeny na webových stránkách základní školy.

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

Do konce ledna 2024 mají školy povinnost zveřejnit podmínky a způsob přijímacího řízení. Doporučuji ověřit si informace na webových stránkách vybrané školy.

Odkaz k bližším informacím k přijímacím zkoušká na SŠ - http://www.cermat.cz případně https://www.msmt.cz/

bližším informacím k přijímacím zkoušká na SŠ - http://www.cermat.cz případně https://www.msmt.cz/