Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Kompletní informace k nalezení zde.

Odborné šetření na volbu povolání objednávejte na tel. č. 416 733 015 PPP LTM nebo 416 831 148 - PPP RCE

Přihlášky

Jednotné přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se konají ve dnech 12.4.2024 a 15.4.2024

Přijímací zkoušky pro šestiletá a osmiletá gymnázia se konají ve dnech 16.4. a 17.4.2024

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihlášku je možné podat

     a) prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

     b) v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, nebo

     c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Uchazeč v přihlášce uvede pořadí oborů středního vzdělání, do kterých podává přihlášku. Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání. Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů středního vzdělání změnit.

Uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru středního vzdělání, do kterého se koná jednotná zkouška, může jednotnou zkoušku konat dvakrát.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluvil řediteli školy, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Ředitel školy zadá do informačního systému o přijímacím řízení výsledné pořadí uchazečů.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy v den určený prováděcím právním předpisem. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

 

Odkaz k bližším informacím k přijímacím zkoušká na SŠ - http://www.cermat.cz případně https://www.msmt.cz/

bližším informacím k přijímacím zkoušká na SŠ - http://www.cermat.cz případně https://www.msmt.cz/