Historie školy

Město Hoštka mělo kolem roku 1918 s připojenými Kochovicemi asi 1200 obyvatel, z toho 100 Čechů. Česká škola tu byla zřízena téhož roku. Byla jednotřídní, umístěna v budově německé školy u kostela. Později přibyla ještě třída a mateřská škola. Prostory nevyhovovaly, proto se roku 1927 začalo s výstavbou samostatné budovy. Již následujícího roku v červenci byla slavnostně otevřena jako dvoutřídní s mateřskou školou. Dostala číslo 260.

Po obsazení pohraničí Němci roku 1938 se v české škole přestalo vyučovat. Ti zde zřídili kancelář německé nacionalistické strany, soud a kasárna pro četnictvo a finančníky. Mateřská škola sloužila německým dětem. Většina českých obyvatel Hoštku opustila, zbývající rodiny posílaly svoje děti do německé školy. V květnu 1945 po odchodu německých vojáků používala objekt Rudá armáda jako nemocnici.

Po válce se začalo vyučovat již 8.června 1945 v prozatimních prostorách domu č.103. Českých žáků rychle přibývalo tak, jak se do Hoštky vraceli čeští obyvatelé. Koncem června 1945 opustila ruská vojska Hoštku, v budově školy byly provedeny nutné opravy a 30.června se mohlo začít s pravidelnou výukou. Práce byla zpočátku nesnadná, protože děti, které zůstaly v pohraničí neuměly česky vůbec nebo jen málo.Škola se postupně rozšiřovala na pětitřídní a začala se používat i budova školy u kostela. Obce Kochovice, Mastířovice, Velešice a Čakovice si přály být připojeny ke školnímu obvodu v Hoštce a zavázaly se přispívat částí věcných nákladů na provoz školy.

Od 1.září 1946 byla v Hoštce ustavena měšťanská škola. Do jejího újezdu se přihlásilo 7 obcí. Vedle již zmíněných ještě Malešov a Vetlá. Vyučování probíhalo ve škole u kostela. Od roku 1948 se postupně měnily názvy školy, protože docházelo ke směnám v organizaci výuky. Po obecné a měšťanské škole jsme měli střední školu, dále osmiletou střední školu, následovala základní devítiletá škola, která se změnila v základní školu s osmiletou docházkou a nyní máme devítiletou školní docházku, kterou mohou žáci absolvovat v základní škole, nebo obecné škole, která vznikla sloučením s občanskou školou a nejnověji přibyla ještě národní škola. Cíle jsou si blízké, ale některé metody ve výuce se liší.

V roce 1961 byla pro výuku upravena stará budova družstva zvaná Aizovna, ve které byly zřízeny dvě třídy a školní dílny. Stávající budovy stále více nevyhovovaly provozu školy, a proto se opět obnovila jednání o výstavbě nové školy. Od roku 1959 probíhala řada jednání a odkladů. Téměř po 20 letech se konečně zahájily stavební práce.

Slavnostní otevření stávající budovy proběhlo 20.září 1980.

Od roku 1983 byla do této budovy přestěhována i mateřská škola. V poslední době došlo k řadě rozsáhlých rekonstrukcí, které napravily problémy, s kterými se budova od počátku potýkala. Kotle na tuhá paliva byly nahrazeny kogeneračními jednotkami Tedom, které vyrábějí elektřinu a současně z odpadního tepla výtápějí školní budovu. Následovalo zastřešení sedlovou střechou a generální opravou tělocvičny se zateplením. Mnoho se změnilo od doby před osmdesáti lety, kdy se poprvé mohlo v této obci vyučovat česky. Změnila se i doba, ve které žijeme.

Tyto řádky byly nápsány roku 1998.

Budova školy stojí již téměř třicet let, dnes je její oficiální název Základní škola a mateřská škola Hoštka. Přejeme všem, aby se jim u nás líbilo a rádi se sem vraceli jako rodiče a přátelé školy.