Informace ke COVID

Informace vedení školy o opatřeních týkajících se bezpečného provozu školy v novém školním roce 2020/2021

 • Nevyžadujeme od žáků potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy, vstup ostatních osob bude přísně omezen na nejnutnější případy. Prosíme zákonné zástupce, aby při kontaktu se školou využívali online komunikaci prostřednictvím Bakalářů.
 • Není omezen počet žáků/dětí ve třídách – odděleních.
 • Žáci/děti budou absolvovat vyučování v co nejvyšší možné míře v jedné učebně.
 • Při příchodu do školy proběhne desinfekce rukou.
 • Desinfekce rukou proběhne také před vstupem do školní jídelny.
 • Zaměstnanci školy budou dbát na důsledné mytí rukou dekontaminačním mýdlem.
 • Desinfekční prostředky budou přístupny v dostatečném množství na chodbách a ve všech prostorách budovy.
 • Výuka TV není omezena, budou se co nejvíce využívat venkovní prostory.
 • Při onemocnění infekční chorobou je stanoven tento postup nahlášení: RODIČ → TŘÍDNÍ UČITEL → VEDENÍ ŠKOLY
 • Prosíme rodiče, aby žáky/děti s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy.
 • Postup školy při zjištění příznaků infekčního onemocnění:
 1.  Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/dítě do školy – žák/dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/dítě do školy a není přítomen zákonný zástupce – škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka/dítěte; pokud toto není možné, postupuje se podle bodu C)
 3. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka/dítěte ve škole → neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně je informován zákonný zástupce s požadavkem na bezodkladné vyzvednutí žáka/dítěte ze školy
 •  Místností pro izolaci je kabinet školní psycholožky.
 • Pokud u žáka/dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost lékař.
 • Všechny místnosti budou důsledně a často větrány okny. Prosíme rodiče, aby tomuto faktu přizpůsobili oblečení žáků/dětí.