Školné v MŠ

400 Kč měsíční školné  / 200Kč při celoměsíční absenci

Platba pod přiděleným variabilním symbolem na účet školy 181162550/0300

Děti před nástupem povinné školní docházky, jsou od úplaty osvobozeny (před nástupem do 1. třídy však musí dovršit věku 6ti let).

pokyn k úplatě platný od 1.9.2024 

dodatek k pokynu k úplatě platný od 1.9.2024 (konkrétní částky)

 Omluvy absence
Zákonný zástupce omlouvá své dítě osobně třídní učitelce, nebo prostřednictvím třídního emailu, telefonu, dítě musí být omluveno nejpozději do 3 dnů. Nepřítomnost dítěte též nahlásí vedoucímu školní jídelny do 7:00 v den absence.
Třídní učitelce nebo vedoucí MŠ sdělí důvod nepřítomnosti - nemoc, rodinné důvody aj. (infekční onemocnění je nutné hlásit, vzhledem k preventivnímu opatření šíření nemoci mezi zdravými dětmi).
Pokud se u dítěte vyskytnou vši, rodič si dítě nechá doma a musí tuto skutečnost nahlásit do MŠ. Do školky dítě přichází až poté, kdy bylo řádně odvšivené - zbytky hnidů musí být vyčesané (za pouhý jeden den se vší nezbavíte). Dětičky, které nemají čistou hlavu, nelze přijmout do kolektivu. Učitelka vyzve zákonného zástupce, aby si dítě odvedl z kolektivu. Telefonicky též upozorní na změnu zdravotního stavu u dítěte (zvýšená teplota, úraz, nevolnost aj.)

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Osvobozen/a od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, může být:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

  • zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče