Školné v MŠ

400 Kč měsíční školné  / 200Kč při celoměsíční absenci

Platba pod přiděleným variabilním symbolem na účet školy 181162550/0300

Děti před nástupem povinné školní docházky, jsou od úplaty osvobozeny (před nástupem do 1. třídy však musí dovršit věku 6ti let).

Omluvy absence
Zákonný zástupce omlouvá své dítě osobně třídní učitelce, nebo prostřednictvím třídního emailu, telefonu, dítě musí být omluveno nejpozději do 3 dnů. Nepřítomnost dítěte též nahlásí vedoucímu školní jídelny do 7:00 v den absence.
Třídní učitelce nebo vedoucí MŠ sdělí důvod nepřítomnosti - nemoc, rodinné důvody aj. (infekční onemocnění je nutné hlásit, vzhledem k preventivnímu opatření šíření nemoci mezi zdravými dětmi).
Pokud se u dítěte vyskytnou vši, rodič si dítě nechá doma a musí tuto skutečnost nahlásit do MŠ. Do školky dítě přichází až poté, kdy bylo řádně odvšivené - zbytky hnidů musí být vyčesané (za pouhý jeden den se vší nezbavíte). Dětičky, které nemají čistou hlavu, nelze přijmout do kolektivu. Učitelka vyzve zákonného zástupce, aby si dítě odvedl z kolektivu. Telefonicky též upozorní na změnu zdravotního stavu u dítěte (zvýšená teplota, úraz, nevolnost aj.)

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Osvobozen/a od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, může být:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

  • zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče