Charakteristika MŠ

Mateřská školka má tři třídy. Do tříd jsou děti rozděleny dle věku.
Do první třídy Koťátka docházejí nejmladší děti. Třída je umístěna v přízemí. Druhá třída Zajíčků je též v přízemí. Třetí třída Motýlků - předškoláků se nachází v patře. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, hračkami a pomůckami odpovídajícími potřebám a věkovým zvláštnostem dětí předškolního věku.
Kromě těchto prostor využíváme počítačovou a multimediální učebnu, tělocvičnu, na pohybové aktivity multifunkční hřiště a park nad školkou.

ms hostka header


Mezi tradiční a oblíbené akce naší mateřské školy patří představení divadla Koloběžka a Sváťova dividla, programy ekologického střediska Sever, předplavecký výcvik v roudnickém bazénu a procvičování bezpečné jízdy na dopravním hřišti. Předškolní děti navštěvují muzeum, divadlo a galerii v Litoměřicích. Velmi dobrá je spolupráce s mysliveckým sdružením, s myslivci se setkáváme několikrát do roka v mateřské škole i v přírodě. Krásní a šikovní pejsci nám pod vedením cvičitelů předvedou své dovednosti na Kynologickém hřišti. Setkání s pejsky je pro nás velkým zážitkem.
Během roku se prezentujeme na veřejnosti, ať je to vítání občánků, vystoupení pro seniory, vynášení smrtky, rejdění čarodějnic, zpívání u vánočního stromu, školní akademie a další.

O plánovaných akcích a výjezdech jsou rodiče předem informováni na webu školy a na nástěnce v MŠ.

Po celý rok se snažíme o spolupráci s rodinou, zejména v oblasti rozvíjení řeči dětí. Velmi oblíbená jsou podzimní odpoledne pro babičky a dědečky, oslavy dne matek a sportovní zápolení s tatínky. Na vánočních a závěrečných besídkách předvádějí děti rodičům a příbuzným co se ve školce naučily. Výtvarné práce dětí jsou prezentovány přímo v mateřské škole.

V oblasti přípravy na vstup do základní školy se učitelky zaměřují na pozornost a soustředění dětí, na rozvíjení jemné a hrubé motoriky a správné držení tužky, na rozvíjení řeči, na rozvoj logického myšlení a matematických představ, nelze opomenout předčtenářskou gramotnost. Využíváme počítačové hry, knihy a encyklopedie, logické rámečky, smyslové a manipulační hry, stavebnice na rozvoj jemné a hrubé motoriky, rytmické nástroje, různý výtvarný materiál a modelínu, společenské hry.

Docházka do MŠ

Zákonný zástupce přivádí dítě do MŠ do 7:45 hod.
v 8:00 se školka zamyká - začíná výchovně vzdělávací činnost - uzavírá se denní docházka. Pozdní příchody ruší začínající program. Do budovy bude vpuštěno pouze dítě, které je rodičem předem omluvené (email, telefon) a je podán důvod opoždění.
Zákonný zástupce je povinen předat dítě pedagogickému pracovníkovi, všechny děti včetně Motýlků doprovází rodič nebo jiná pověřená osoba do daného oddělení (děti se nemohou sami pohybovat po schodech a prostorách školky).
To samé platí o vyzvednutí dítěte z MŠ. Učitelka nepředá dítě jiné osobě bez vědomí zakonného zástupce.
Dítě s dopolední docházkou opustí MŠ nejpozději do 12:30 hod. Ve 12:30 se školka zamyká - probíhá úklid chodeb MŠ, v oddělení zajíčků Logopedie.
Rodiče si dítě s celodenní docházkou vyzvedávají nejpozději do 16té hodiny. 

Denní režim

6:00 - 7:45 příchod dětí do MŠ, spontánní hry dle vlastního výběru či nabídky učitele
8:00 - 8:30 komunitní kruh - ranní pozdrav, orientace v čase, ranní cvičení ve třídě nebo v tělocvičně (pohybové hry, koordinační cvičení, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí)
8:30 - 9:00 hygiena, svačina
9:00 - 10: 00 výchovně vzdělávací činnost - činnosti výtvarné, pracovní, hudební, rozumové, rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematické gramotnosti, logopedické chvilky
10:00 - 11:30 převlékání, pobyt venku (vycházky po Hoštce a jejím okolí, pohybové hry na hřišti školy, na dvorku u MŠ, v parku, ve sportcentru a na fotbalovém hřišti)
11:30 - 12:00 převlékání, hygiena, stolování, oběd
12:00- 14:00 hygiena, převlékání, poslech pohádek, relaxační hudby - odpočinek na lůžku
14:15 - 14:45 hygiena, odpolední svačina
14:45 - 16:00 spontánní hry dle nabídky či výběru (společenské hry, deskové hry, individuální hry, karetní hry, stavebnice, spontánní hry....) pobyt venku dle počasí

 Omluvy absence dětí

Zákonný zástupce omlouvá své dítě osobně třídní učitelce, nebo prostřednictvím emailu, telefonu, dítě musí být omluveno nejpozději do 3 dnů. Nepřítomnost dítěte též nahlásí vedoucí školní jídelny do 7:00 v den absence.
Třídní učitelce, nebo vedoucí MŠ sdělí důvod nepřítomnosti - nemoc , rodinné důvody... (infekční onemocnění je nutné hlásit, vzhledem k preventivnímu opatření šíření nemoci mezi zdravými dětmi).
Pokud se u dítěte vyskytnou vši, rodič si dítě nechá doma a musí tuto skutečnost nahlásit do MŠ. Do školky dítě přichází až poté, kdy bylo řádně odvšivené - zbytky hnidů musí být vyčesané (za pouhý jeden den se vší nezbavíte).
Dětičky, které nemají čistou hlavu, nelze přijmout do kolektivu. Učitelka vyzve zákonného zástupce, aby si dítě odvedl z kolektivu. Telefonicky též upozorní na změnu zdravotního stavu u dítěte (zvýšená teplota, úraz, nevolnost...)