Vnitřní řád ŠD

Škola: Základní a mateřská škola Hoštka

Vnitřní řád školní družiny

Č.j.:

Účinnost od: 1.9. 2022

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1 a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání,  vydávám vnitřní řád školní družiny:

Obsah:

Všeobecné ustanovení

Organizace a provoz školní družiny

Režim školní družiny

Dokumentace

Úplata za zájmové vzdělávání

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol.

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.5 Činnost družiny se uskutečňuje především:

- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

- využitím otevřené nabídky spontánních činností.

1.6. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.

1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).

1.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).

1.5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD-odhláška ze šd

1.6. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Evidence výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

Pravidelné denní docházky a pravidelné docházky se účastní pouze žáci, kteří odevzdali přihlášku do školní družiny a školního klubu.

Účast na táborové činnosti a další obdobné činnosti (výlety atp.) je umožněna na základě písemné přihlášky.

Účast na příležitostné zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činnosti, je umožněna i ostatním žákům školy.

Účastníci pravidelné denní docházky a pravidelné docházky jsou evidováni v třídní knize školní družiny a školního klubu.

Účastnici příležitostné zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování jsou evidováni v docházkovém sešitu pro nepravidelné účastníky činnosti školní družiny a školního klubu. Ve stejném režimu je prováděna i evidence dalších činností školní družiny a školního klubu (osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví; individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů; využití otevřené nabídky spontánních činností; účast na vzdělávacích programech navazujících na rámcové vzdělávací programy škol).

3. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD :

PO          5.45 – 7.35  11.40 - 16.00 hod.

ÚT          5.45 – 7.35  11.40 - 16.00 hod.

ST           5.45 – 7.35  11.40 - 16.00 hod.

ČT           5.45 – 7.35  11.40 - 16.00 hod.

PÁ          5.45 – 7.35  11.40 - 16.00 hod.

2.2. V době vedlejších prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8.

2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

2.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

2.5. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy č. 13, 14, 15 (4.oddělení v určené třídě 1.stupně)

2.6. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, park v areálu školy, keramická dílna, školní hřiště a uvolněné učebny.

2.7. Počet oddělení: 4.

2.8. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

2.9 V případech, kdy dochází k předávání žáků z daného oddělení školní družiny jiné vychovatelce (odchody na svačinu a souběžné ukončení pracovní doby předávající vychovatelky) je odpovědna za předané žáky přejímající vychovatelka, která následně předá žáky do oddělení vychovatelce, která zajišťuje další chod určeného oddělení školní družiny. 

3. Docházka do ŠD

3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 5.45 do 7.35 hod..

3.2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.40 a 12.35 hod..

3.3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisním lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

3.5. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

3.6. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

3.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.00 hod. a dále od 14.00 do 16.00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13. - 14. hodinou.

3.8. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní stanovená vychovatelka funkci dohledu nad žáky ŠD.

3.8. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policii.

3.9 Omluvenky a změny týkající se šd zasílejte třídnímu učiteli na Bakaláře nejpozději do 7 hodin daného dne, posléze příslušné vychovatelce.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

4.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku.

4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.

4.5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.

4.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

4.7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

4.8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

4.9 Účastníkům školní družiny je zakázáno do šd vnášet a ve školní družině užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují

5.0 Žáci nesmí pořizovat nahrávky /video, foto..../ bez svolení nahrávané osoby.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

5.3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. Úraz zapíše neprodleně do „Knihy úrazů“, která je v ředitelně.

5.4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

5.5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku (videozvonek) nebo osobně. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v  rámci třídních schůzek a konzultací.

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

5.6 Na 1 pedagogického pracovníka při činnostech v prostorách školní družiny a školního klubu připadá nejvýše 30 žáků.

5.7 Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona, je vždy přítomen nejméně jeden pedagogický pracovník. Na akcích konaných v jiné obci jsou přítomny vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem

5.8 Stanovení počtu žáků připadajících na jednoho pedagogického pracovníka při jiných činnostech:

Při koupání je nejvyšší počet na jednoho pedagogického pracovníka maximálně 10 žáků. Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.

Na lyžařském výletu připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 15 členů.

U sportovně turistických výletů připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvíce 15 žáků. U cyklistických výletů v silničním provozu připadá na jednoho pedagogického pracovníka maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá.

Při výletech s náplní vodní turistiky zjistí vedoucí výletu stupeň plavecké vyspělosti žáků. Vedoucí odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty).

6. Pitný režim

6.1. Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ze školní jídelny (především v jarních a letních měsících).

7. Nepřítomnost zaměstnance

7.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

7.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

5.45 hod. – 7.35 hod. do 7.30 hod. příchod do ŠD,

převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů,

11.40 hod. - 13.00 hod.

oběd, osobní hygiena, řízená činnost,

13.00 hod. – 14.00 hod.

Pobyt venku/popř. volná činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory/

14 hod. – 16.00 hod.

Osobní hygiena/odpolední svačina/činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, stolní hry, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod., postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

IV. DOKUMENTACE

 

 Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

Přehled výchovně vzdělávací práce roční.

Třídní knihy

Roční plán akcí (celodružinové akce)

ŠVP

Docházkový sešit (ranní družiny)

Odhláška ze šd

 

V. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Platba probíhá:

  • v hotovosti - v kanceláři školy a to vždy dopředu, buď celou částku 500,- na celý školní rok, nebo za období září až leden nejpozději 20.9. daného roku částku 250,- a za období únor až červen nejpozději 20.2. daného roku také částku 250,-
  • platbou na účet : 181162550/0300 , VS:999, do poznámky jméno dítěte
  • Výši úplaty může ředitel snížit, nebo od úplaty osvobodit dle směrnice pro úplatu za zájmové vzdělávání.