preventivní program 2023/2024

preventivní program školy

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy

Základní a mateřská škola Hoštka, Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Radovan Rieger

Telefon na ředitele

 

E-mail na ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP)

Mgr. Jiřina Krejzová

Telefon

775 444 090

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jméno a příjmení výchovného poradce (VP)

Mgr. Věra Hubalová

Telefon

416 814 145

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jméno a příjmení dalšího člena preventivního týmu –psycholog apod.

Mgr. Jana Haslingerová

Telefon

 

E-mail

psycholog.zshostka@seznam cz

 

 

 

 

PPŠ vypracoval(a):

Mgr. Jiřina Krejzová

Datum, podpis

 

 

 

Datum

Podpis ředitele/ředitelky školy

Seznámení ředitele/ředitelky školy s PPŠ

1.10.2023

 

Seznámení pedagogického sboru školy s PPŠ

1.10.2023

 

 

Obsah

A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů PPŠ

B. Cíle vyplývající ze zmapování situace

C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace PPŠ

I. Práce pedagogického sboru a vedení školy

II. Spolupráce školy s rodiči

III. Program preventivních aktivit pro žáky školy

IV. Spolupráce s okolím školy

V. Rámcový časový harmonogram realizace programu
VI. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek
VII. Program proti šikanování, krizový plán
VIII. Evidence a způsob vyhodnocení PPŠ
V. Přílohy

Použité zkratky:

PPŠ – preventivní program školy

RCH – rizikové chování


A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE

 PRO STANOVENÍ CÍLŮ PPŠ

 

1. Popis současného stavu ve škole

Naše škola leží v obci Hoštka nedaleko Štětí. K základní škole patří i mateřská škola a součástí je také školní jídelna a školní družina.

         Školu v letošním roce navštěvuje 240 žáků základní školy a 57 žáků mateřské školy. Ve škole a školce pracuje 23 učitelů, 10 asistentů pedagoga, 4 vychovatelky a školní psycholožka.

         Hlavní činností školy je uspokojování potřeb žáků v oblasti základního vzdělávání. Samotný vyučovací proces je realizován nejen v kmenových třídách, ale též v odborných učebnách. Z cizích jazyků probíhá na škole výuka anglického (již od 1. ročníku) a německého jazyka (od 8. ročníku).  Pro žáky se specifickými poruchami učení jsou vytvořeny reedukační hodiny zaměřené na korekci těchto vad a mají vytvořeny individuální plány.

         Pro děti, které potřebují péči mimo vyučování, fungují čtyři oddělení školní družiny. ŠD je v provozu každý všední den od 5:45 do 16:00 a je plně využita.

         Určitá rizika představuje městský park nad školou a další místa v obci, kde se žáci scházejí a mohou se tak setkat s lehčími drogami (především s tabákovými výrobky). Z oblasti rizikového chování pedagogové poukazují zejména na nárůst záškoláctví, kouření a špatné klima tříd a vztahy mezi žáky. Problematika tvrdých drog se v naší škole neobjevila.

.

 

2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska rodičů žáků

Z diskusí na třídních schůzkách dělají rodičům starosti především vzájemné vztahy mezi žáky (především na 2. stupni), dále zneužívání tabákových výrobků. Škola by se proto mě zaměřit především na budování vztahů ve třídách.

 

3. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska žáků

Žáci 2. Stupně rovněž negativně hodnotí vzájemné vztahy ve třídě. Je proto nutné se v rámci práce s třídním kolektivem nejen prostřednictvím třídnických hodin zaměřit na zlepšení komunikace, spolupráce, tolerance a ochotu pomáhat.

4. Hodnocení PPŠ minulého školního roku

V uplynulém školním roce jsme se na naší škole nejvíce potýkali s problematikou záškoláctví, kouřením, problematickými vztahy mezi žáky. Proto se v letošním školním roce chceme zaměřit na prevenci tohoto rizikového chování.

 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

 

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je předcházení a minimalizace rizikových projevů chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a ke zvládání náročných a zátěžových situací.

1. Dlouhodobé cíle MPP odpovídají Školní strategii primární prevence rizikových projevů chování uvedené v ŠVP Škola pro všechny, s platností od 1.9.2012.

 • Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • U žáků předcházet následujícímu typu RCH
 • Boj proti drogovým závislostem, alkoholismu a kouření
 • Ohrožování mravní výchovy mládeže, týrání, sexuální zneužívání dětí
 • Adaptace žáků a umění učit se, zdravý životní styl
 • Volný čas a zájmové aktivity
 • Zneužívání virtuálních NL (počítače, televize,…) a patologické hráčství (gambling)
 • Záškoláctví
 • Šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování
 • Xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Sexuální rizikové chování

 

2. Krátkodobé cíle MPP jsou zformulovány na období jednoho roku a diferencovány podle vymezení níže uvedených cílových skupin.

 • Zapojení všech pedagogických pracovníků do systému prevence
 • Zaměření na posílení kázně žáků
 • Boj se šikanou

3. Vymezení cílových skupin

a) žáci školy

 • Žáci 1. stupně
 • Žáci 2. stupně

b) pedagogičtí pracovníci a ŠMP

c) rodiče dětí a veřejnost

d) ostatní subjekty

 • Orgány státní správy a samosprávy
 • Neziskové organizace

4. Rozdělení cílů podle cílových skupin

a) žáci školy

 • Žáci 1. Stupně
 • Zapojení žáků do spoluvytváření třídních pravidel
 • Vést žáka k přijetí zodpovědnosti k daným právům a povinnostem
 • Zlepšit klima tříd
 • Rozvíjet sociální dovednosti žáků – vztahy s ostatními, respektování osobnostních odlišností žáků, umění spolupráce, řešení konfliktů, schopnost pomáhat
 • Aktivní vyplňování volného času žáků
 • Žáci 2. Stupně
 • Zapojení žáků do spoluvytváření třídních pravidel
 • Zapojení žáků do spoluvytváření třídních pravidel
 • Vést žáka k přijetí zodpovědnosti k daným právům a povinnostem
 • Zlepšit klima tříd
 • Rozvíjet sociální dovednosti žáků – vztahy s ostatními, respektování osobnostních odlišností žáků, umění spolupráce, řešení konfliktů, schopnost pomáhat
 • Aktivní vyplňování volného času žáků
 • Vytváření a podpora zdravých vztahů mezi žáky
 • Omezit RCH u žáků

b) pedagogičtí pracovníci a ŠMP

 • Další vzdělávání v oblasti PP RCH
 • Spolupráce s třídními učiteli (zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování)
 • Zapojení Třídních učitelů do práce se třídou – třídnické hodiny
 • Zvyšovat informovanost pedagogů v oblasti primární prevence
 • Sebevzdělávání – studium k výkonu specializovaného povolání
 • Vzdělávání pedagogů podle nabídky DVPP

c) rodiče dětí a veřejnost

 • Nabídka individuálních konzultací
 • Komunikace s rodiči na třídních schůzkách o problematice vztahů ve třídě, o šikaně apod.

d) ostatní subjekty

 • Orgány státní správy a samosprávy
 • Spolupráce s PPP, SPP, Policií ČR, OSPOD atd.
 • Neziskové organizace
 • Realizace programů primární prevence

 

C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ,

 FORMY REALIZACE PPŠ

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

 

1. Oblasti přímé práce pedagogů

Vedení školy úzce spolupracuje s pedagogickým sborem, sleduje efektivitu prevence rizikového chování, sleduje problémy v kontextu celé školy a organizačními opatřeními zlepšuje klima školy. Společnými aktivitami se snaží prohlubovat vzájemné vztahy mezi pedagogy, v případě potřeby se účastní setkání rodiny a školy, jejichž cílem je stanovení nápravných opatření s důrazem na zodpovědnost, žáka, školy i zákonných zástupců.

 • Spolupráce s žákovským senátem
 • Pravidelné třídnické hodiny (1x měsíčně)
 • Redukce nevhodného chování jednotlivce v kolektivu, popř řešit týmově ve spolupráci s TU, ŠMP, VP a vedením školy
 • Spolupráce s orgány statní správy
 • Nabídka individuálních konzultací pro rodiče
 • Komunikace s rodiči o problematice RCH (záškoláctví, šikana, kyberšikana, vztahy mezi žáky) na třídních schůzkách
 • Volnočasové aktivity pro žáky 1. i 2. Stupně
 • Realizace programů primární prevence dle nabídky
2. Plán vzdělávání ŠMP a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH

Bude-li k dispozici další možnost Hodnotového vzdělávání dle Cyril-Mooney, určitě využijeme pro pedagogické pracovníky, především pro třídní učitele.

         Učitelé i další pedagogičtí pracovníci mohou využívat nabídky školení, nejen v oblasti primární prevence.

3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy

ŠMP spolupracuje s pedagogy, informuje je a zajišťuje jejich metodické vedení v oblasti prevence RCH. Vzájemné předávání informací probíhá prostřednictvím pravidelných porad, které se konají každé pondělí. Na základě domluvy jsou možné osobní konzultace.

         Preventivní tým:

 • Vedení školy: Mgr. Radovan Rieger

Mgr. Martina Ratajová

 • Školní metodik prevence: Mgr. Jiřina Krejzová
 • Výchovná poradkyně a speciální pedagog: Mgr. Věra Hubalová
 • Školní psycholožka: Mgr. Jana Haslingerová

Školní metodik prevence

 • Zpracovává MPP
 • Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci RCH
 • Při výskytu RCH kontaktuje odborné pracoviště
 • Poskytuje poradenské služby žákům i rodičům
 • Mapuje a vyhledává problémy v jednotlivých kolektivech (spolupráce s TU)

Výchovný poradce a speciální pedagog:

 • Poskytuje poradenské služby rodičům a žákům
 • Volba povolání
 • Pedagogicko-psychologické poradenství pro žáky s SPU
 • Kooperuje s TU tvorbu IVP
 • Spolupracuje s PPP a SPC

Školní psycholožka:

 • poskytuje individuální konzultace pro žáky, pedagogické pracovníky i rodiče
 • Spolupracuje se ŠMP a TU při realizaci třídnických hodin, popř. při řešení kázeňských a jiných problémů v daném kolektivu
 • Mapuje klima jednotlivých tříd.

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce, seznámení s PPŠ, další aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

Spolupráce s rodiči je důležitou součástí pro realizaci MPP. Pravidelně jsou rodiče informování o dění ve škole především na třídních schůzkách (o chování a prospěchu) a prostřednictvím webových stránek.

         K případnému řešení problémů mohou využít konzultačních hodin ŠMP, telefonicky, osobně, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky mohou kontaktovat všechny pedagogické pracovníky.

         Vyskytnou-li se výchovné problémy, jsou řešeny pohovorem s rodiči, TU, VP, ŠMP a vedením školy. O průběhu jednání a možnostech a způsobech řešení je proveden zápis, který je jako příloha vložen do katalogového listu žáka. V případě potřeby zasedá výchovná komise za účasti kurátora.

         V průběhu školního roku probíhají i akce, kterých se rodiče mohou zúčastnit (Den otevřených dveří, Vánoční jarmark apod.).

Název aktivity

Datum konání

Realizátor, přednášející

Slavnostní zahájení šk. roku, přivítání prvňáků

11.9.2023

ŘŠ + ped. prac.

Třídní schůzky

26.9.2023

23.11.2023

25.4.2024

TU

TU + ped. prac.

TU + ped. prac.

Den otevřených dveří

25.10.2023

Všichni

Vánoční jarmark

Prosinec 2023

všichni

 

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a PPŠ

ŠMP se představí žákům v jednotlivých třídách a seznámí je s konzultačními hodinami. Žáci mohou ŠMP oslovit přímo nebo prostřednictvím schránky důvěry. Popř. se mohou zapojit do projektu Nenech to být (el. Schránka důvěry, která u nás funguje od šk. roku 2016/17). Na anonymně umístěný dotaz bude odpověď umístěna na nástěnku ve 2. Patře, jinak vše bude řešeno osobně.

         Další informace žáci naleznou na nástěnce v 2. patře.

               

KH: čtvrtek 9,40 – 10,00 v kabinetě fyziky ve 2. patře

2. Specifická všeobecná prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

 

Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku.

 

 

1. – 3. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

Prv

Běžná rizika – doma, venku

Chování k cizím lidem

Mgr. Šmatláková, Mgr. Hubalová, Mgr. Havelková, Mgr. Ševelová

Prv

Dopravní výchova

Mgr. Šmatláková, Mgr. Hubalová, Mgr. Havelková, Mgr. Ševelová

Prv

Besip

Branný den

Mgr. Šmatláková, Mgr. Hubalová, Mgr. Havelková, Mgr. Ševelová

Prv, Čj

Zásady vzájemné komunikace

Mgr. Šmatláková, Mgr. Hubalová, Mgr. Havelková, Mgr. Ševelová

 

AJ

Zásady vzájemné komunikace

Mgr. Krejzová, Mgr. Bajcurová,

Mgr. Ratajová

 

 

4. – 5. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

ICT

Bezpečně na internetu

Mgr. Srbová, Mgr. Šinfelt, Mgr. Trnková

Běžná rizika – doma, venku, roční období, vztah k přírodě

První pomoc

Mgr. Srbová, Mgr. Šinfelt, Mgr. Trnková

Dopravní výchova

Mgr. Srbová, Mgr. Šinfelt, Mgr. Trnková

ČJ

Zásady vzájemné komunikace

Mgr. Srbová, Mgr. Šinfelt, Mgr. Trnková

6. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

ICT

Bezpečně na internetu

Mgr. Růžička

OV

Zásady vzájemné komunikace

Škola – společná pravidla a normy chování

Obec – chování na veřejnosti, vyhlášky MěÚ, instituce spolupracující v obl. prevence

Mgr. Popelková

AJ

Komunikace – umět se domluvit

Mgr. Bajcurová, Mgr. Krejzová

 

Zdraví, nemoc, prevence

Léčivé rostliny

Mgr. Bešorner

7. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

OV

Zásady vzájemné komunikace – způsoby, předsudky

Zásady společenského chování

Mgr. Popelková

AJ

Umět vyjádřit vlastní názor

Mgr. Ratajová

ČJ

Zásady komunikace

Mgr. Krejzová

8. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

OV

Zásady společenského chování

Konfliktní situace v rodině – způsoby řešení

Stresové situace – způsoby řešení

Sexuální výchova

Mgr. Popelková

 

Che, Př

První pomoc

 Zdravá výživa, zdravý životní styl

Protidrogová prevence a jiné návykové látky

Sexuální výchova

Mgr. Bešorner

AJ

Zdravý životní styl

Vyjadřování vlastního názoru

Mgr. Krejzová, Mgr. Ratajová

ČJ

Úvaha – mezilidské vztahy

Mgr. Popelková

9. ročník (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

ČJ

Úvaha moderní komunikace, mobilní telefony, drogy

Mgr. Popelková

 

AJ

Vyjadřování pocitů, reakce na určité situace

Vyjadřování vlastního názoru

Mgr. Bajcurová, Mgr. Ratajová

 

Che, Př

Zdravá výživa, zdravý životní styl

Protidrogová prevence a jiné návykové látky

Sexuální výchova

Mgr. Bešorner

 

Jednorázové aktivity pro žáky

Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou.

Lze samozřejmě uvést poznámku, že bude zařazováno také  podle aktuální nabídky.

 

Název aktivity, akce

Realizátor

Zodpovídá

2023/2024

HOP aneb hravě o prevenci, ZÚ Ústí nad Labem

Mgr. J. Krejzová

Listopad 2023

SORUDO - Preventivní program na šikanu pro 6. a 7. třídy

Mgr. J. Krejzová

Jednorázové aktivity budou realizovány a zařazeny podle aktuální nabídky.

 

 

3. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě

RCH, které bude řešeno:

Vztahy mezi žáky ve třídě, chování k zaměstnancům školy

Jak byla situace zjištěna: dlouhodobý problém – problematická třída již na 1. stupni

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:

PPP Litoměřice, Mgr. Kateřina Kozicová

Kdy bude situace řešena: od září 2023

S použitím jakých metod bude intervence vedena:

Sociometrické šetření

Způsob ověření efektivity intervence:

 

4. Nespecifická prevence – projektové dny, volnočasové aktivity pro žáky atd.

Školní kroužky jsou pro žáky bezplatné a pravidelně probíhají 1x týdně vždy od začátku října do konce května.

Název aktivity, akce, kroužku

 

Datum nebo frekvence konání

Vedoucí programu

Keramika

1x týdně

14,30-15,

L. Vernerová

Angličtina

1x týdně

14,15-15,00

Mgr. Krejzová

Vaření

1x týdně

14,30-16,00

O. Černá

Florbal

1x týdně

14,15-15,30

Mgr. Růžička

Míčové hry

1x týdně

14,30-16,00

Mgr. Šinfelt

Ruční práce

1x týdně

15,00-17,00

J. Bláhová

Kondiční cvičení

Út, Čt, Ne

17,30-20,00

Mgr. Rieger, J. Krajník

Akce, projektové dny, projekty

   

Lyžařský výcvik

2.-9. Ročník

Mgr. Rieger

Dopravní výchova

4. ročník

 

Vánoční jarmark

1.-9. Ročník

Vyučující VV, PV + TU

Noc s Andersenem

1. stupeň

Mgr. Popelková

České středohoří

8.-9. Ročník

Mgr. Rieger

Český ráj s Rafty

8.-9. Ročník

Mgr. Rieger

Relace

9. ročník

Mgr. Krejzová

Den Země

1. i 2. stupeň

Mgr. Popelková

Volby

1. i 2. Stupeň

Mgr. Vítková

Branný den

1. i 2. Stupeň

Mgr. Talpová

Besip

1. stupeň

 

Den matek

1. stupeň

Mgr. Hubalová

Zimní víceboj

1. stupeň

Mgr. Trnková

Vánoce

1. stupeň

 

.

 

IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

Organizace

Jméno odborníka

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

PPP Litoměřice

Mgr. K. Kozicová

Tel.: 416 733 015

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OSPOD

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 416 916 129

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Policie ČR

Obvod Štětí

 

Tel.: 974 436 721

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Městská policie Štětí

 

Tel.: 416 810 900

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU

 

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Zodpovídá

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 Výroba, distribuce, přechovávání, šíření, propagace i navádění k užívání omamných a psychotropních látek bez ohledu na věk žáka a prostředí, kde by k tomu docházelo, je zakázáno.

         Školním řádem je školou stanoven zákaz užívání návykových látek (NL), jejich distribuci, přechovávání a další formy nakládání. Zároveň platí zákaz vstupu do školy pod vlivem těchto látek. Školní řád stanovuje i sankce z tohoto porušení vyplývající. Je nutný individuální přístup podle závažnosti.

Konzumace NL ve škole:

 • Je-li žák přistižen při konzumaci NL ve škole, či na školních akcích, je potřeba mu v další konzumaci zabránit
 • NL je třeba odebrat za přítomnosti další osoby a zajistit, aby nemohl žák v konzumaci pokračovat, použijeme ochranné pomůcky
 • Sepíšeme stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny testy na NL, s jakým výsledkem, metodik si zápis založí, vyrozumí vedení školy
 • V případě ohrožení žáka na zdraví, zajistí škola nezbytnou pomoc, volá LSPP a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve
 • Není-li žák akutně ohrožen na životě, postupuje pedagog podle šk. řádu, ihned zajistí vyjádření žáka a informuje vedení školy
 • Není-li žák schopen pokračovat ve výuce, informujeme zákonného zástupce a vyzve je, aby si žáka vyzvedl, jelikož není zdravotně způsobilý k setrvání ve škole; zák. zástupce informujeme i v případě, že způsobilý je
 • Při nedostupnosti zák. zástupce informuje škola OSPOD a vyčká pokynů, škola může od OSPODu vyžadovat pomoc
 • Škola ohlásí zák. zástupci konzumaci NL ve škole, i když je žák schopen výuky, zák. zástupce má právo se písemně k tomu vyjádřit
 • Splní ohlašovací povinnost OSPODu (oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte)
 • V případě zájmu žáka nebo zák. zástupce poskytne škola informace k možnosti řešení
 • Je nutné odlišovat konzumaci a distribuci (konzumace NL je porušením šk. řádu, distribuce trestným činem)
 • Na základě podepsaného souhlasu s testováním na NL, mohou toto testování provést zaměstnanci Městské policie ve Štětí, se kterou má škola, resp. obec uzavřenou dohodu
 • Obdobným způsobem postupuje pedagog i v případě, že žák již do školy pod vlivem NL přišel

Distribuce NL

 • Jedná se o trestný čin (protiprávní jednání), totéž platí i pro přechovávání
 • V tomto případě nezáleží na množství a v případě podezření, že k distribuci NL došlo, musí škola vyrozumět příslušné oddělení Policie ČR (podezření ze spáchání trestného činu)
 • U osoby mladší 18 let vyrozumí škola zák. zástupce a OSPOD

Nález NL ve škole:

 • U podezřelé látky ji nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury
 • Uvědomíme vedení školy spolu s písemným záznamem
 • Vyrozumíme Policii ČR, která látku zajistí
 • Nemůže-li z časových důvodů Policie ČR látku zajistit, zajistíme ji ještě ve spolupráci s dalším pracovníkem školy s použitím gumových rukavic, látku vložíme do obálky, napíšeme čas, datum, místo nálezu, obálku přelepíme , opatříme razítkem školy a svým podpisem, uschováme v trezoru školy a následně předáme Policii ČR

Alkohol

         Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Je rovněž zakázáno těmto osobám alkohol nabízet, anebo je v konzumaci podporovat.

         Školním řádem je stanoven zákaz užívání alkoholu v prostorách školy i na akcích školou pořádaných.

Konzumace alkoholu ve škole:

 • Je-li žák přistižen při konzumaci alkoholu ve škole, či na školních akcích, je potřeba mu v další konzumaci zabránit
 • Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat
 • Podle závažnosti stavu žáka pedagog posoudí, zda žákovi nehrozí nebezpečí
 • Sepíšeme stručný záznam s vyjádřením žáka, metodik si zápis založí, vyrozumí vedení školy
 • V případě ohrožení žáka na zdraví, zajistí škola nezbytnou pomoc, volá LSPP a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve
 • Není-li žák akutně ohrožen na životě, postupuje pedagog podle šk. řádu, ihned zajistí vyjádření žáka a informuje vedení školy
 • Není-li žák schopen pokračovat ve výuce, informujeme zákonného zástupce a vyzve je, aby si žáka vyzvedl, jelikož není zdravotně způsobilý k setrvání ve škole; zák. zástupce informujeme i v případě, že způsobilý je
 • Při nedostupnosti zák. zástupce informuje škola OSPOD a vyčká pokynů, škola může od OSPODu vyžadovat pomoc
 • Škola ohlásí zák. zástupci konzumaci alkoholu ve škole, i když je žák schopen výuky, zák. zástupce má právo se písemně k tomu vyjádřit
 • Jestliže se situace opakuje, splní škola ohlašovací povinnost OSPODu (oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte)
 • V případě zájmu žáka nebo zák. zástupce poskytne škola informace k možnosti řešení
 • Obdobným způsobem postupuje pedagog i v případě, že žák již do školy pod vlivem přišel

Nález alkoholu ve škole:

 • U podezřelé látky ji nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury
 • Uvědomíme vedení školy spolu s písemným záznamem
 • Nalezenou tekutinu uložíme u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

Tabákové výrobky:

         V prostorách školy je zakázáno kouřit. Nesmějí zde kouřit žádné osoby, není možné zřizovat místa ke kouření určená nebo kuřárny.

         Prostory školy je vhodné označit viditelným textem a grafickou značkou zákazu kouření.

         Školním řádem je kouření v prostorách školy zakázáno a stanoveno opatření v případě porušení tohoto zákazu.

Konzumace tabákových výrobků ve škole:

 • Je-li žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků ve škole, či na školních akcích, je potřeba mu v další konzumaci zabránit
 • Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat
 • Sepíšeme stručný záznam s vyjádřením žáka, metodik si zápis založí, vyrozumí vedení školy
 • V případě porušen zákazu kouření, postupuje pedagog podle šk. řádu, TU informuje zák. zástupce
 • V závažných případech a jestliže se situace opakuje, splní škola ohlašovací povinnost OSPODu (oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte)
 • Z konzumace tabákových výrobků je ve škole vyvozeno opatření stanovené školním řádem
 
VII. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
 • viz příloha

 

VIII. EVIDENCE A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ PPŠ
 • Hodnocení akcí po jejich realizaci
 • Záznamy o projednávání RCH ukládány do katalogových listů
 • Hodnocení MPP na konci šk. roku

IX. PŘÍLOHY

 

 • Program proti šikanování
 • Krizový plán školy