Vytisknout

Fyzika

 • Konkretizovaný výstup

  Konkretizované učivo

  Průřezová   témata

  Doporučené   vazby a projekty

   

  -            vyjmenuje základní části fyziky

  -            uvede, čím se daná část fyziky zabývá

   

  -            rozliší látku a těleso a uvede příklady

  -            vysvětlí pojem fyzikální veličina

   

  -            popíše základní model atomu

  -            vysvětlí pojmy kationt a aniont

  -            vysvětlí pojmy molekula prvku a molekula sloučeniny

  -            uvede druhy skupenství, v kterých se látky mohou   vyskytovat

  -            uvede některé vlastnosti pevných látek (tvrdost,   křehkost, pevnost … )

  -            uvede některé vlastnosti kapalných látek

  -            uvede některé vlastnosti plynných látek

  -            uvede, že se částice v látkách neustále   neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí

  -            uvede příklady neuspořádaného pohybu částic   v látce

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            změří pomocí stopek trvání určitého děje

  -            převádí jednotky času

  -            orientuje se na časové ose

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            změří pomocí teploměru teplotu

  -            orientuje se na celsiově teplotní stupnici, určí o   kolik a jak se změní teplota ze znalosti počáteční a konečné teploty

  -            vysvětlí princip fungování kapalinového a bimetalového teploměru (objemová a délková roztažnost v závislosti na teplotě)

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            určí pomocí délkového měřidla délku

  -            převádí jednotky délky

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            určí hmotnost tělesa

  -            převádí jednotky hmotnosti

  -            popíše rovnoramenné váhy a postup vážení na nich

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            určí pomocí odměrného válce objem tělesa

  -            převádí jednotky objemu

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            vysvětlí pojem hustota

  -            určí hustotu tělesa z tabulek

  -            převádí jednotky hustoty

  -            určí hustotu výpočtem

  -            použije vzorec pro výpočet hustoty také při výpočtu   hmotnosti či objemu

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            určí pomocí siloměru velikost síly

  -            převádí jednotky síly

  -            graficky znázorní sílu ve vhodném měřítku

  -            určí graficky výslednici dvou sil působících na těleso

  -            působí-li na těleso dvě síly v přímce, určí   velikost výslednice těchto sil též výpočtem

   

  -            uvede příklady, jak se projevuje gravitace (zemská přitažlivost)

  -            uvede, že kolem každého tělesa je gravitační pole   projevující se gravitační silou

  -            uvede závislost velikosti gravitační síly   v závislosti na hmotnosti a vzájemné vzdálenosti těles

  -            vysvětlí pojmy gravitační síla, tíhová síla a tíha a   rozdíly mezi nimi

  -            vysvětlí pojmy směr svislý a směr vodorovný

  -            použije olovnici pro určení svislého směru

  -            použije libelu pro určení vodorovného směru

  -            vypočítá tíhovou sílu působící na těleso   v gravitačním poli Země

  -            vypočítá tíhu tělesa v gravitačním poli Země

  -            vzorec pro výpočet tíhy (tíhové síly) použije též pro   výpočet hmotnosti

   

  -            vysvětlí pojem těžnice

  -            vysvětlí pojem těžiště a způsob jeho určení

  -            uvede, že umístění těžiště závisí na rozmístění látky   v tělese, a že u některých těles může být dokonce vně tělesa

  -            popíše tři základní rovnovážné polohy, ve kterých se   může těleso nacházet a polohu těžiště a závěsu v jednotlivých polohách

  -            uvede, že těleso je v rovnovážné poloze stálé také   tehdy, je – li podepřeno alespoň ve třech bodech a prochází – li svislá   těžnice obrazcem, který tyto body vytvářejí

   

   

  -            uvede, že síla může mít deformační a pohybové účinky a   uvede příklady

   

  -            vysvětlí pojmy tření a třecí síla

  -            uvede druhy tření – smykové a valivé

  -            uvede závislost velikosti třecí síly na drsnosti   dotýkajících se ploch, na tíze tělesa a na velikosti styčných ploch

  -            uvede příklady z praxe, kde se tření využívá a kde   naopak je třeba zajistit tření co nejmenší

   

  -            vysloví zákon setrvačnosti a vysvětlí na praktickém   příkladu

  -            vysloví zákon síly a vysvětlí na praktickém příkladu

  -            vysloví zákon akce a reakce a vysvětlí na praktickém   příkladu

   

  -            vysvětlí pojem moment síly, uvede značení, jednotku a   vzorec

  -            uvede druhy pák (jednozvratná a dvojzvratná), popíše je   a uvede příklad pro každý druh

  -            uvede, kdy nastane rovnováha na páce

  -            zajistí rovnováhu na páce (na modelu páky pomocí   závažíček)

  -            uvede příklady užití páky

  -            řeší úlohy na páku

  -            uvede druhy kladek (pevná, volná) a popíše je

  -            uvede, kdy nastane rovnováha na kladce pevné

  -            uvede praktické použití kladky pevné

  -            uvede výhody použití kladky pevné

  -            řeší úlohy na kladku pevnou

  Části   fyziky

   

   

  Látky   a tělesa, fyzikální veličina

   

   

  Vlastnosti   látek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Čas

   

   

   

   

   

  Teplota

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Délka

   

   

   

   

  Hmotnost

   

   

   

   

   

   

  Objem

   

   

   

   

  Hustota

   

   

   

   

   

   

   

   

  Síla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gravitace,   gravitační pole, gravitační síla, tíhová síla, tíha

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Těžiště,   rovnovážná poloha těles

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Účinky   síly

   

  Tření,   třecí síla

   

   

   

   

   

   

   

  Newtonovy   pohybové zákony

   

   

   

   

   

   

  Otáčivé   účinky síly, moment síly, páka, kladka

  1.1    - 1.11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CH

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M6

   

   

   

  D6

   

   

   

   

  M6  

   

   

   

   

   

   

   

  M6

   

   

   

   

  M6

   

   

   

   

   

   

  M6

   

   

   

   

  M   (úlohy)

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

  M7

  M6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

  M6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tv

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F6   (rovnoramenné váhy)

 • Konkretizovaný výstup

  Konkretizované učivo

  Průřezová   témata

  Doporučené   vazby a projekty

  -            uvede, že pohyb chápeme jako změnu polohy určitého   tělesa vzhledem k jinému tělesu v závislosti na čase

  -            vysvětlí relativnost pohybu a uvede příklady

  -            vysvětlí pojem trajektorie a dráha (délka trajektorie)

  -            uvede základní rozdělení pohybů (pohyb posuvný a   otáčivý), pojmy vysvětlí a uvede příklady

  -            uvede dělení pohybů dle délek drah, které těleso urazí   za stejné doby (rovnoměrný a nerovnoměrný), pojmy vysvětlí a uvede příklady

  -            uvede dělení pohybů dle tvaru trajektorie (přímočarý a   křivočarý), pojmy vysvětlí a uvede příklady

  -            rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem   k jinému tělesu

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            převádí jednotky délky

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            převádí jednotky rychlosti

  -            uvede vzorec pro výpočet rychlosti

  -            řeší úlohy na výpočet rychlosti

  -            pomocí „pomocného trojúhelníku“ si odvodí vzorce pro   výpočet dráhy a času

  -            řeší úlohy na výpočet dráhy a času

  -            sestrojí graf závislosti dráhy na čase

  -            sestrojí graf závislosti rychlosti na čase

   

  -            uvede, že světlo je elektromagnetické vlnění

  -            vysvětlí, která tělesa nazýváme zdroji světla a která   tělesa světlo jen odrážejí a uvede příklady

  -            uvede, že některá tělesa světlo pohlcují

  -            vysvětlí pojem optické prostředí a uvede druhy   optických prostředí

  -            uvede velikost rychlosti světla ve vakuu

  -            porovná velikost šíření světla v jiných prostředí   s rychlostí světla ve vakuu, příp. ve vzduchu

  -            uvede, že bílé světlo je složeno ze všech spektrálních   barev a lze ho na ně také rozložit

  -            jako příklad rozkladu bílého světla uvede duhu

  -            uvede, čím je určena barva tělesa

   

  -            uvede, že se světlo ve stejnorodém prostředí šíří   přímočaře

  -            vysvětlí pojmy plný stín a polostín

  -            popíše fáze měsíce

  -            zakreslí postavení Slunce, Měsíce a Země při zatmění   Slunce

  -            zakreslí postavení Slunce, Měsíce a Země při zatmění   Měsíce

   

  -            vysloví zákon odrazu světla, vysvětlení podloží   nákresem a uvede matematickou podobu zákona odrazu

  -            uvede druhy zrcadel (rovinná, kulová – dutá, vypuklá)

  -            uvede vlastnosti obrazu v rovinném zrcadle

  -            popíše duté a vypuklé zrcadlo, na optickou osu umístí   správně významné body zrcadla (vrchol, ohnisko a střed křivosti)

  -            vysvětlí pojmy ohnisková vzdálenost, poloměr křivosti   zrcadla a uvede vzájemný matematický vztah mezi nimi

  -            popíše zobrazení dutým zrcadlem pomocí paprsků   význačných směrů

  -            popíše zobrazení vypuklým zrcadlem pomocí paprsků   význačných směrů

  -            uvede praktické použití rovinných a kulových zrcadel

   

  -            vysloví zákon lomu světla, vysvětlení podloží nákresem

  -            vysvětlí pojmy opticky řidší a opticky hustší prostředí

  -            uvede, kdy nastane lom ke kolmici a kdy lom od kolmice   a tyto pojmy vysvětlí

  -            uvede druhy čoček – spojky a rozptylky a jejich   schematické značky

  -            na optickou osu správně umístí význačné body (střed   čočky, předmětové a obrazové ohnisko)

  -            popíše zobrazení spojkou pomocí paprsků význačných   směrů

  -            popíše zobrazení rozptylkou pomocí paprsků význačných   směrů

  -            vyjmenuje základní optické přístroje

  -            popíše lidské oko

  -            popíše lupu

   

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            převádí jednotky tlaku

  -            uvede vzorec pro výpočet tlaku

  -            řeší úlohy na výpočet tlaku

  -            pomocí „pomocného trojúhelníku“ si odvodí vzorce pro   výpočet tlakové síly a plochy

  -            řeší úlohy na výpočet tlakové síly a plochy

   

  -            uvede, že hydrostatický tlak je tlak v kapalině   způsobený její vlastní tíhou a působí ve všech směrech

  -            uvede na kterých veličinách hydrostatický tlak závisí

  -            uvede vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku

  -            řeší úlohy na výpočet hydrostatického tlaku

  -            vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku použije i   k výpočtu zbývajících veličin ve vzorci

  -            vysvětlí pojem spojené nádoby a uvede praktické   příklady

  -            vysloví Pascalův zákon

  -            na základě Pascalova zákona vysvětlí činnost   hydraulického zařízení

  -            řeší jednoduché úlohy na použití Pascalova zákona   v hydraulickém zařízení

   

  -            objasní pojem vztlaková síla

  -            vysloví Archimédův zákon

  -            uvede vzorec pro výpočet vztlakové síly

  -            použije vzorec pro výpočet vztlakové síly pro výpočet   vztlakové síly i ostatních veličin ve vzorci

  -            na základě rozboru sil, které na těleso v kapalině   působí (tíhová a vztlaková síla) určí, jak se bude chovat těleso ponořené   v kapalině po jeho uvolnění (klesání, stoupání vzhůru či vznášení se)

  -            určí chování tělesa, viz. bod výše, na základě   porovnání hustoty tělesa a kapaliny

  -            vysvětlí pojem plování tělesa

   

  -            uvede, že Pascalův zákon platí také v plynech a   vysloví Pascalův zákon pro plyny

  -            uvede, že v plynech platí také Archimédův zákon

  -            uvede, že atmosférický tlak je tlak způsobený vlastní   tíhou vzduchu a působí ve všech směrech

  -            uvede na kterých veličinách atmosférický tlak závisí

  -            popíše Torricelliho pokus

  -            uvede normální hodnotu atmosférického tlaku

  -            uvede některé druhy tlakoměrů

  -            vysvětlí pojmy podtlak a přetlak

  Pohyb   a klid tělesa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dráha

   

   

   

  Rychlost

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Světlo,   zdroje světla, optická prostředí, barva světla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Přímočaré   šíření světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce

   

   

   

   

   

   

   

  Zákon   odrazu světla, zrcadla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zákon   lomu světla, čočky, optické přístroje

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tlak

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tlak   v kapalinách, Pascalův zákon

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Archimédův   zákon

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tlak   v plynech, atmosférický tlak, Pascalův a Archimédův zákon pro plyny

  1.1   - 1.11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M6

   

   

   

   

   

  M8

   

   

  M8

  I6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M7

  F9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F9

   

  F9

   

   

   

  M6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

  M7

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

 • Konkretizovaný výstup

  Konkretizované učivo

  Průřezová   témata

  Doporučené   vazby a projekty

  -            definuje pojem práce z hlediska fyziky a uvede,   kdy těleso koná práci (definici i konkrétní případy)

  -            určí značku, základní jednotku a další jednotky

  -            převádí jednotky práce

  -            uvede vzorec pro výpočet práce

  -            řeší úlohy na výpočet práce

  -            řeší úlohy na výpočet síly a dráhy

   

  -            definuje pojem výkon

  -            určí značku, základní jednotku a další jednotky

  -            převádí jednotky výkonu

  -            uvede vzorec pro výpočet výkonu

  -            řeší úlohy na výpočet výkonu

  -            řeší úlohy na výpočet práce a času

   

  -            vyjmenuje různé formy energie

  -            uvede, že ke změně (zvyšování) energie dochází konáním   práce

  -            určí „obecnou“ značku (E), základní jednotku a další   jednotky

   

   

  -            uvede druhy mechanické energie – pohybovou a polohovou   a jejich značení

  -            uvede, že pohybovou energii mají všechny pohybující se   tělesa

  -            určí na jakých veličinách závisí pohybová energie   tělesa

  -            uvede, že polohovou energii získá těleso při určité   změně polohy

  -            vysloví vzorec pro výpočet polohové energie   v gravitačním poli Země

  -            užívá vzorec pro výpočet polohové energie v gravitačním   poli Země pro řešení úloh k výpočtu polohové energie, hmotnosti a výšky

  -            uvede, že práci, kterou těleso A vykoná, aby těleso B   dostalo do určité výšky nad nulovou hladinu potenciální energie je rovna   polohové energii tělesa b v této výšce

  -            na příkladu např. pingpongového míčku vysvětlí přeměnu   polohové energie na pohybovou a naopak a uvede zákon zachování energie

   

  -            uvede, že práce vykonaná na obou stranách páky je   stejná

  -            uvede, že při zdvihání tělesa pomocí páky vykonáme   stejnou práci jako při zdvihání bez pomoci páky

  -            jako výhodu páky uvede, že si práci pouze usnadníme –   působíme menší silou po delší dráze

  -            uvede, že práce vykonaná na obou stranách kladky je   stejná

  -            uvede, že při zdvihání tělesa pomocí kladky vykonáme   stejnou práci jako při zdvihání bez pomoci kladky

  -            uvede výhody kladky

  -            řeší úlohy na výpočet práce na páce a kladce pevné

   

  -            vysvětlí pojem účinnost a uvede, že jde o bezrozměrnou   veličinu, příp. po vynásobení 100 jsou jednotkou procenta

  -            řeší úlohy na výpočet účinnosti

   

  -            uvede z jakých zdrojů získává lidstvo energii

  -            zdroje energie roztřídí na obnovitelné a neobnovitelné,   pojmy vysvětlí a uvede příklady

  -            vysvětlí, že s ohledem na budoucnost začíná být se   zdroji energie problém, že je nutné hledat alternativní zdroje energie a   uvede příklady

  -            vyjmenuje způsoby, jak sám může přispět k šetření   energie a jak může přispět např. obec, město, stát

   

  -            uvede značení a základní jednotku elektrického náboje

  -            vysvětlí pojem elementární náboj

  -            uvede, k čemu slouží elektroskop a popíše jeho   základní části

  -            uvede, k čemu dochází při elektrování těles a   prakticky předvede elektrování těles

  -            objasní pojmy kladně a záporně nabité těleso a jejich   chování při vzájemném přiblížení

  -            uvede, že kolem elektricky nabitého tělesa je   elektrické pole

  -            uvede, že elektrická síla působí i na lehká nenabitá   tělesa

  -            uvede, že elektrické pole se znázorňuje pomocí   elektrických siločar

   

  -            definuje pojem elektrické napětí

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            převádí jednotky elektrického napětí

  -            vysvětlí pojem chemické zdroje stejnosměrného   elektrického napětí

  -            uvede napětí na běžně užívaných bateriích a napětí   v síti

   

  -            definuje pojem elektrický proud, uvede co tvoří   elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            převádí jednotky elektrického proudu

   

  -            definuje pojem elektrický odpor, uvede na čem závisí   odpor vodiče

  -            určí značku, základní jednotku, další jednotky a   měřidlo

  -            převádí jednotky elektrického odporu

   

  -            nakreslí schéma jednoduchého elektrického obvodu a   obvod sestaví

  -            nakreslí schéma sériově spojených spotřebičů (např. 2,   3 či 4 žárovek) a obvod sestaví

  -            nakreslí schéma paralelně spojených spotřebičů (např.   2, 3 či 4 žárovek) a obvod sestaví

  -            zakreslí správně umístění ampérmetru do schématu   elektrického zapojení a zapojí ampérmetr správně do obvodu a změří   procházející proud

  -            zakreslí správně umístění voltmetru do schématu   elektrického zapojení a zapojí voltmetr správně do obvodu a změří napětí

  -            vysvětlí pojem zkrat

  -            uvede , že jsou – li spotřebiče spojeny sériově, je   proud v celém obvodu stejný, napětí na svorkách zdroje se rovná součtu   napětí na jednotlivých spotřebičích a celkový odpor je roven součtu velikostí   jednotlivých odporů a tyto vztahy užívá při řešení úloh

  -            uvede, že jsou – li spotřebiče spojeny paralelně, je   součet proudů v jednotlivých větvích roven proudu v nerozvětvené   části obvodu, napětí je všude stejné a převrácená hodnota celkového odporu je   rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů a tyto vztahy užívá při   řešení úloh

   

  -            uvede matematickou formulaci Ohmova zákona a závislosti   popíše slovy

  -            pomocí pomocného trojúhelníku odvodí z matematické   formulace Ohmova zákona zbývající vzorce

  -            řeší jednoduché úlohy pomocí daných vzorců na užití   Ohmova zákona

  -            Ohmův zákon využívá pro výpočty u jednoduchých   sériových a paralelních zapojení

   

  -            vysvětlí pojem vlastní polovodiče

  -            vysvětlí pojem termistor

  -            vysvětlí pojem nevlastní polovodiče

  -            charakterizuje polovodič typu n a typu p

  -            vysvětlí pojem p-n přechod

  -            popíše diodu a způsob zapojení do obvodu a diodu   v elektrickém obvodu správně zapojí

   

  -            vysvětlí funkci pojistky a jističe

  -            uvede, že pojistka se nikdy neopravuje, ale musí se   vyměnit

   

  -            uvede, že elektrický proud má tepelné účinky

  -            uvede vzorec pro výpočet příkonu spotřebiče

  -            uvede vzorec pro výpočet práce elektrického proudu

  -            výše uvedené vzorce užije při řešení úloh

  -            jako další jednotky práce užívané v praxi uvede   Kwh, Mwh

   

  -            popíše části trvalého magnetu

  -            uvede, že kolem magnetu je magnetické pole projevující   se magnetickou silou

  -            popíše chování magnetů při přiblížení k sobě

  -            uvede, že magnetická síla má pozorovatelný účinek na   tělesa ze železa, kobaltu, niklu (a z jejich slitin) a na ferity

  -            uvede, že kolem Země a kolem některých planet je také   magnetické pole

  -            popíše umístění magnetických pólů Země

   

  -            uvede, že kolem vodiče s proudem je magnetické   pole

  -            uvede, že kolem cívky, kterou prochází elektrický proud   je magnetické pole a že účinky magnetického pole zesiluje železné nebo   ocelové jádro

  -            vysvětlí, co je elektromagnet, popíše jak funguje a   uvede jeho výhody a příklad z praxe, kde je užit

   

  -            popíše jev elektromagnetické indukce

  -            uvede na čem závisí velikost indukovaného napětí

  -            navrhne, jakými způsoby lze docílit změny magnetického   pole

   

  -            vysvětlí pojem střídavé elektrické napětí a související   pojmy perioda a frekvence

  -            podle grafického průběhu odliší střídavé napětí od   napětí stejnosměrného

  -            uvede hodnotu střídavého napětí v elektrické síti   a jeho frekvenci

  -            objasní pojem efektivní hodnota napětí

  -            jako zařízení na výrobu střídavého napětí uvede   alternátor a pojmenuje jeho základní části

   

  -            sestaví jednoduchý elektromotor ze součástek školní   stavebnice

  -            vysvětlí funkci komutátoru

   

  -            vysvětlí pojem transformace napětí a uvede druhy   transformace

  -            popíše transformátor a vysvětlí princip jeho fungování

  -            uvede transformační poměr

  -            pomocí transformační rovnice (poměr napětí, poměr   proudů, poměr počtu závitů cívek) řeší úlohy na dané téma

   

  -            uvede, že elektrická energie se získává   v generátoru s využitím jevu elektromagnetické indukce

  -            uvede příklady různých pohonů generátoru v různých   typech elektráren

  -            popíše základní schéma dálkového vedení

   

  -            uvede, že Země je na svém povrchu nabitá záporně

  -            vysvětlí pojmy hrotový výboj a blesk

  -            vysloví základní doporučená pravidla pro chování při   bouřce

   

  -            vyjmenuje nejzákladnější pravidla, která je nutno   dodržet, chceme – li pracovat s elektrickými přístroji a zařízeními

  -            popíše postup pomoci člověku zasaženému elektrickým   proudem

   

  -            popíše základní model atomu, vyjmenuje částice obsažené   v atomu a jejich náboje

  -            ze zápisu atomu prvku určí protonové číslo a nukleonové   číslo a z těchto údajů určí počet elektronů, protonů a neutronů   v atomu

  -            vysvětlí pojem izotopy

  -            vysvětlí, co je radioaktivita

  -            vyjmenuje druhy radioaktivního záření

  -            vysvětlí pojem poločas rozpadu

  -            popíše proces štěpení jader atomů

  -            vysvětlí pojem řetězová reakce

  -            popíše rozdíl mezi řízenou a neřízenou jadernou reakcí   a uvede, kde se s jednotlivými druhy můžeme setkat

  -            popíše proces slučování jader izotopu vodíku a uvede,   že kdyby se tato reakce dala řídit, že by lidstvo získalo na dlouhou dobu   další zdroj energie a to „čistý“ zdroj energie

  -            uvede, že jaderná elektrárna patří mezi tepelné   elektrárny a jako zdroj tepla využívá energii uvolněnou při štěpení atomů   uranu (235,92) u

  -            porovná jadernou elektrárnu s ostatními druhy   elektráren z hlediska vlivu na životní prostředí a zhodnotí výhody a   nevýhody využívání různých energetických zdrojů

  Práce

   

   

   

   

   

   

  Výkon

   

   

   

   

   

   

  Energie

   

   

   

   

   

  Mechanická   energie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Práce   na páce a kladce pevné

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Účinnost

   

   

   

   

  Energie   v denním životě

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elektrostatika   – elektrický náboj, elektrování těles, elektrické pole

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elektrické   napětí

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elektrický   proud

   

   

   

   

   

  Elektrický   odpor

   

   

   

   

   

  Elektrická   zapojení

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ohmův   zákon pro kovy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Polovodiče

   

   

   

   

   

   

   

  Ochrana   elektrických obvodů před zkratem a přetížením

   

   

  Příkon,   práce elektrického proudu

   

   

   

   

   

   

   

  Magnetické   pole trvalého magnetu, magnetická síla, magnetické pole Země

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elektromagnet

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elektromagnetická   indukce

   

   

   

   

   

  Střídavé   napětí, zdroje střídavého napětí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jednoduchý   elektromotor na stejnosměrný proud

   

   

   

  Transformace   napětí, transformátor

   

   

   

   

   

   

   

   

  Výroba   a přenos elektrické energie

   

   

   

   

   

   

  Elektřina   v atmosféře

   

   

   

   

   

  Bezpečnost   při práci s elektrickými zařízeními

   

   

   

   

   

  Jaderná   energie

  1.1   - 1.11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  D

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M7

   

   

   

   

   

  Projekt   č.10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8,   M7

   

   

   

   

  I6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ch

 • Konkretizovaný výstup

  Konkretizované učivo

  Průřezová   témata

  Doporučené   vazby a projekty

   

  -            uvede z čeho se skládá vnitřní energie tělesa a   jak se projeví její změna

  -            uvede způsoby, jak lze vnitřní energii tělesa změnit

  -            popíše rozdíl mezi teplem a teplotou

  -            uvede značku tepla, základní jednotku a další jednotky

  -            uvede na čem závisí teplo předané při tepelné výměně a   vysloví vzorec pro výpočet tepla

  -            vzorec pro teplo využívá při řešení úloh na dané téma

  -            vysvětlí pojem měrná tepelná kapacita, uvede značku a   jednotky

  -            vysloví zákon zachování energie a zapíše   kalorimetrickou rovnici, kterou použije při řešení jednodušších úloh na téma   tepelná výměna

   

  -            vyjmenuje způsoby šíření tepla

  -            popíše princip vedení tepla a z hlediska tepelné   vodivosti rozdělí látky na tepelné vodiče a izolanty

  -            popíše proces proudění tepla a uvede, jak tyto poznatky   použijeme v praxi při zahřívání či ochlazování tekutin

  -            na základě proudění tepla vysvětlí vznik větru

  -            uvede co je tepelné záření a uvede, že tepelné záření   vydává každé zahřáté těleso

  -            uvede příklady látek, ve kterých se tepelné záření šíří

  -            uvede, která tělesa tepelné záření pohlcují či vyzařují   špatně či dobře

  -            uvede, že tepelné záření způsobuje skleníkový efekt

   

  -            porovná skupenství, ve kterých se látka může vyskytovat   z hlediska vnitřní energie

  -            uvede při kterých změnách skupenství musíme teplo   dodávat a při kterých odebírat

  -            vyjmenuje jednotlivé fázové přechody (změny skupenství)

   

  -            vysvětlí pojem teplota tání, teplota tuhnutí

  -            popíše proces tání krystalické látky

  -            uvede teplotu tání ledu

  -            uvede na čem závisí teplota tání látky

  -            uvede, že amorfní látky tají (tuhnou) v určitém   teplotním rozmezí

  -            vysvětlí pojmy skupenské teplo tání a měrné skupenské   teplo tání

  -            uvede vzorec pro výpočet skupenského tepla tání a užívá   jej při řešení úloh na dané téma

   

  -            objasní pojem vypařování a uvede, na čem závisí   rychlost vypařování

  -            uvede, že páry některých látek tvoří se vzduchem   výbušnou směs

  -            vysvětlí pojem var a uvede na čem závisí teplota varu   kapaliny

  -            uvede teplotu varu vody

   

  -            vysvětlí pojmy dynamická rovnováha, sytá pára, přehřátá   pára

  -            popíše proces kapalnění (přehřátá pára, sytá pára,   kapalina)

  -            uvede způsoby, kterými můžeme páru zkapalnit

   

  -            vysvětlí pojmy počasí, krátkodobá a dlouhodobá   předpověď počasí, vítr, průměrná denní teplota, tlaková výše a níže, vlhkost   vzduchu, oblačnost, srážky

  -            uvede různé druhy srážek

  -            uvede, že současné klimatické změny na Zemi souvisí   s činností člověka, a že je nejvyšší čas začít přemýšlet, jak změnit   chování společnosti k životnímu prostředí

  -            vyjmenuje způsoby, jak může jednotlivec pomoci při   ochraně životního prostředí a uvede, co on sám dělá pro životní prostředí

   

  -            vysvětlí pojem motory

  -            uvede různé druhy motorů

  -            uvede druhy tepelných motorů

  -            popíše činnost čtyřdobého zážehového motoru

  -            popíše činnost čtyřdobého vznětového motoru

  -            uvede druh paliva pro čtyřdobý vznětový a zážehový   motor

   

  -            vysvětlí, co jsou periodické děje

  -            vysvětlí pojmy perioda a frekvence, uvede značky a   jednotky

  -            uvede matematický vztah mezi periodou a frekvencí a   používá jej při řešení úloh na dané téma

  -            uvede jaký grafický průběh má periodický děj

  -            popíše kmitání pružiny a pohyb matematického kyvadla

  -            vysvětlí pojmy rovnovážná poloha, okamžitá výchylka,   amplituda

  -            vysvětlí pojmy netlumený a tlumený kmitavý pohyb

   

  -            popíše jak vzniká vlnění a uvede v jakých   prostředích se šíří

  -            uvede druhy vlnění (příčné a podélné) a charakterizuje   je

  -            uvede, že při vlnění vznikají vrchy a doly posouvající   se ve směru šíření vlny

  -            vysvětlí pojem vlnová délka a uvede její značku

  -            na základě analogie se vzorcem pro výpočet rychlosti   sestaví vzorec pro výpočet rychlosti šíření vlny a použije ho při řešení   jednoduchých úloh na dané téma

   

  -            vysvětlí jak vzniká zvuk

  -            uvede, že zvuk je podélné vlnění

  -            uvede příklady zdrojů zvuku

  -            uvede, že se zvuk může šířit pouze v látkovém   prostředí

  -            uvede rychlost šíření zvuku ve vzduchu

  -            vysvětlí pojmy ozvěna a dozvuk

  -            uvede, že k dosažení příjemné akustiky místnosti   je nutno omezit nežádoucí odraz zvuku na stěnách

  -            vysvětlí pojmy tón, výška tónu, barva zvuku

  -            vysvětlí pojem hlasitost zvuku

  -            uvede jednotku hladiny intenzity zvuku (db)

  -            rozdělí zvuky na pravidelné a nepravidelné, vysvětlí   pojem hluk

  -            vyjmenuje způsoby, jak se lze chránit před nadměrným   hlukem

  -            posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na   životní prostředí

   

  -            vyjmenuje tělesa patřící do naší sluneční soustavy a   uvede, že všechna tato tělesa se pohybují v gravitačním poli Slunce

  -            vyjmenuje planety sluneční soustavy (bez pluta)

  -            uvede základní pohyby, které vykonává Země

  -            vysvětlí pojmy sluneční den, hvězdný den, ekliptika,   tropický rok, perihélium, afélium

  -            uvede, že důsledkem změn ve vzájemné poloze Měsíce,   Slunce a Země jsou fáze Měsíce

  -            uvede, že s pohybem Měsíce souvisí příliv a odliv

   

  -            uvede složení hvězd

  -            uvede, že hvězdy září vlastním světlem (narozdíl od   planet)

  -            uvede, že hvězdy jsou ve vesmíru součástí větších   seskupení – galaxií

  -            uvede, že hvězdy mají mnohonásobně větší hmotnost než   planety

   

  -            jako jednotky délky používající se ve vesmíru uvede   astronomickou jednotku, světelný rok a dané jednotky vysvětlí

  -            předvede výpočet – převod světelného roku na kilometry

   

  -            vysvětlí pojmy hvězdná obloha a souhvězdí

  -            vyjmenuje příklady souhvězdí

  -            uvede, že hvězdy v souhvězdí spolu prostorově   nijak nesouvisí

  -            vysvětlí pojem severní světový pól

  -            popíše vyhledání Polárky z polohy Velkého vozu

  -            uvede, že hvězdná mapa má obvykle dva díly – mapu   severní hvězdné oblohy a mapu jižní hvězdné oblohy

  Teplo   a vnitřní energie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Šíření   tepla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Změny   skupenství

   

   

   

   

   

   

  Tání   a tuhnutí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vypařování,   var

   

   

   

   

   

   

   

  Kapalnění

   

   

   

   

   

  Meteorologie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Motory,   tepelné motory

   

   

   

   

   

   

   

  Periodické   děje, kmitání

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vlnění

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zvuk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vesmír,   sluneční soustava a pohyby jejích těles

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Planety   a hvězdy

   

   

   

   

   

   

   

  Měření   vzdáleností ve vesmíru

   

   

   

   

   

  Orientace   na obloze

  1.1   - 1.11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M8

   

   

  M9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F7

   

  F7

   

  M8

   

   

   

   

   

   

   

  Hv

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F6,   M6, F7

skola hostka mfet