Informace k provozu školy od 1.9.2021

 • 2. + 3. září (čtvrtek, pátek)

Proběhnou třídnické práce, rozdávání učebnic, aktivity na stmelování třídního kolektivu, organizaci práce zajištuje třídní učitel.

Konec výuky

1.-5. třída v 1140hod.

6.-9.třída ve 1235hod.

 • 6. září (pondělí)

Vyučovat se bude plně dle rozvrhu.

O případných změnách a úpravách budete včas upozornění.


Informace vedení školy o opatřeních týkajících se bezpečného provozu školy v novém školním roce 2021/2022

 • Nevyžadujeme od žáků potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy, vstup ostatních osob bude přísně omezen na nejnutnější případy. Prosíme zákonné zástupce, aby při kontaktu se školou využívali online komunikaci prostřednictvím Bakalářů.
 • Není omezen počet žáků/dětí ve třídách – odděleních.
 • Žáci/děti budou absolvovat vyučování v co nejvyšší možné míře v jedné učebně.
 • Při příchodu do školy proběhne desinfekce rukou.
 • Desinfekce rukou proběhne také před vstupem do školní jídelny.
 • Zaměstnanci školy budou dbát na důsledné mytí rukou dekontaminačním mýdlem.
 • Desinfekční prostředky budou přístupny v dostatečném množství na chodbách a ve všech prostorách budovy.
 • Výuka TV není omezena, budou se co nejvíce využívat venkovní prostory.
 • Při onemocnění infekční chorobou je stanoven tento postup nahlášení:

RODIČ › TŘÍDNÍ UČITEL › VEDENÍ ŠKOLY

 • Prosíme rodiče, aby žáky/děti s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy.
 • Postup školy při zjištění příznaků infekčního onemocnění:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/dítě do školy – žák/dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/dítě do školy a není přítomen zákonný zástupce – škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka/dítěte; pokud toto není možné, postupuje se podle bodu C)
 3. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka/dítěte ve škole › neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně je informován zákonný zástupce s požadavkem na bezodkladné vyzvednutí žáka/dítěte ze školy a kontaktování pediatra
 • Místností pro izolaci je kabinet školní psycholožky.
 • Pokud u žáka/dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost lékař.
 • Všechny místnosti budou důsledně a často větrány okny. Prosíme rodiče, aby tomuto faktu přizpůsobili oblečení žáků/dětí.
 • Testování – testování žáků proběhne následujícím způsobem:
   • 1. září – 2.-9.třída
   • 2. září – 1. třída
   • 6. září – všechny třídy
   • 9. září – všechny třídy
 • Pro testované žáky platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor pouze ve společných prostorách školní budovy, při vlastní výuce je nosit nemusí.
 • Netestovaným žákům je umožněna normální prezenční výuka, ale pokynů MŠMT musí mít žák po celou dobu výuky chirurgickou roušku nebo respirátor a bude jim omezena výuka hudební a tělesné výchovy.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří
   • jsou 14 dní po 2.dávce očkování proti Covid-19 (přinesou certifikát)
   • jsou méně než 180dní po prodělané nemoci Covid-19 (přinesou potvrzení)
   • podstoupili PCR či antigenní test v testovacím místě před max. 48hod (přinesou potvrzení)
MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet